Đóng mặt cắt ngang của dây trong cap pass hiển thị 100% đã được ghi lại

Đóng mặt cắt ngang của dây trong cap pass hiển thị 100% đã được ghi lại

Close trim cross-section of wires in cap pass shows 100% captured

Đóng mặt cắt ngang của dây trong cap pass hiển thị 100% đã được ghi lại