Công cụ kỹ thuật

Máy tính áp suất

Phần bện trên cụm ống mềm là bộ phận mang áp. Nếu không có nó, ống sẽ kéo dài trở lại thành một ống dưới áp lực. Do đó, kết cấu bện thường xác định áp suất nổ tối đa LÝ THUYẾT của một ống mềm.

Máy tính này cho thấy việc thay đổi các biến kết cấu bện có thể ảnh hưởng đến xếp hạng áp suất như thế nào. Sau khi chọn loạt ống và kích thước, bạn có thể thay đổi số lượng dây dẫn (24, 48, 72 và 96), số lượng dây trên mỗi hộp, đường kính dây, góc bện, độ bền kéo của dây hoặc số lớp bện trước khi đánh "Tính toán" để xem xếp hạng áp lực sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Lưu ý về xếp hạng áp suất danh mục Penflex

Các áp suất được liệt kê trong danh mục Penflex dựa trên kết quả của các thử nghiệm nổ trong nhà của chúng tôi đã được giảm xuống để tính đến phương pháp hàn gắn. Do đó, các số liệu được trình bày trong máy tính bên dưới sẽ khác với các số liệu được liệt kê trong danh mục của chúng tôi vì chúng là lý thuyết.